FAQ


Zapraszamy do zapoznania się z naszym FAQ. Jeśli nie ma tu odpowiedzi na Twoje pytania – zadaj je w komentarzu.

Q: Kim jesteście?
A: Jesteśmy studentami Politechniki Wrocławskiej zrzeszonymi w Kole Naukowym MOS.
Q: Dlaczego to robicie?
A: Ponieważ możemy i potrafimy.
Q: Skąd macie pieniądze?
A: Co roku fundusze dla projektu zapewnia Politechnika Wrocławska oraz nasi sponsorzy.
Q: Czy to temat pracy magisterskiej?
A: Nie, to projekt realizowany w ramach Studenckiego Koła Naukowego MOS.
Q: Ukradliście pomysł!
A: Sama idea wykorzystania budynku w roli wyświetlacza nie jest niczym nowym. Niemniej wszystkie rozwiązania techniczne użyte w projekcie P.I.W.O są naszymi autorskimi pomysłami.
Q: Co z tego macie?
A: Przede wszystkim satysfakcję. Ponadto projekt daje nam jedyną w swoim rodzaju możliwość poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności w dziedzinach elektroniki, programowania, promocji, fundraisingu, logistyki.
Q: Wasze moduły są takie małe, a mimo to świeca znacznie jaśniej, niż stare moduły żarówkowe, jak to możliwe?
A: Wszystko dzięki temu, że zmieniliśmy technologię i żarówki zastąpiliśmy diodami LED mocy.
Q: Na mojej uczelni jest fajny akademik. Możecie zrobić na nim pokaz?
A: Oczywiście! Jeśli tylko Twoja uczelnia lub działający przy niej samorząd studentów pomoże nam w organizacji.
Q: Ile moja uczelnia zapłaciła Wam za pokaz podczas P.I.W.O. Tour?
A: Dzięki połączeniu naszej trasy z działaniami promocyjnymi, Twoja uczelnia nie wydała na nas zupełnie nic!
Q: Ten projekt to strata pieniędzy!
A: Mamy inne zdanie:
1. Projekt zapewnia rozrywkę dla dużej liczby studentów w czasie Juwenaliów (w tym kontekście projekt P.I.W.O można porównać do zorganizowania koncertu).
2. Projekt jest świetną reklamą dla Politechniki Wrocławskiej i zachęca młodych ludzi do wyboru kierunków technicznych.
3. Dla studentów zaangażowanych w projekt jest to okazja do zdobycia bezcennego doświadczenia, które pozwoli im w przyszłości stać się inżynierami z prawdziwego zdarzenia.
Q: Kto zapłaci za prąd, który zużywacie?!
A:Dzięki zastosowaniu diod LED, pobór prądu z sieci w trakcie pokazu jest około dziesięciokrotnie mniejszy niż podczas normalnego wieczora, kiedy studenci w pokojach mają zapalone światła, więc w zasadzie pokaz to oszczędność energii 😉
Q: Projekt koła naukowego? To jakaś maskarada – przecież bawicie się jak dzieci!
A: Temat projektu może niektórym wydawać się niepoważny. Jednak realizacja projektu oznacza pokonanie ogromniej liczby prawdziwych problemów technicznych i logistycznych. Takich samych, jakie można napotkać przy realizacji “poważnych” projektów.


English:
Frequently asked questions about Project P.I.W.O. If a question you want to ask is not here ask in it in the comments section.

Q: Who are you?
A: We are students at the Wrocław University of Technology and members of the MOS Student Scientific Association.
Q: Why are you doing all this?
A: Because we want and we can 😉
Q: Where do you get your funding?
A: We are funded by the Wrocław University of Technology as well as other sponsors.
Q: Is all this a Master’s dissertation subject?
A: No, this is strictly a scientific project realized by MOS Student Scientific Association.
Q: You’ve stolen the idea!
A: The very idea to use a building as a display panel is nothing new, however all the technical arrangements and the entire setup of Project P.I.W.O. are our own ideas.
Q: What do you get from all this work?
A: Mainly satisfaction. Apart from that, Project gives us a unique way to expand our knowledge and abilities in the fields of electronics, programming, promoting, fundraising and logistics.
Q: My university has a cool dorm, can you do a show there?
A: Of course! As long as your university or its student government will help us with the organization.
Q: How much did my university pay for the show on P.I.W.O. Tour?
A: Beacause we’ve combined our tour with marketing campaign, Your university didn’t have to spend a dime!
Q: This project is a waste of money!
A: We beg to differ:
1. Project P.I.W.O. has been a source of entertainment and good fun for many students during student carnivals (Project P.I.W.O. can be compared to a concert in this respect);
2. Project P.I.W.O. is one of the trademarks of Wrocław University of Technology and has encouraged many pupils to enroll on the technological studies;
3. 3. For the students who are engaged in the development of the Project it is a great way to earn valuable experience that will help them become full-fledged engineers one day;
Q: Who will pay for all the electricity that you’ll use up?
A: Since we’ve switched over to using LED diodes, our system uses much less energy than a dormitory with about half of the lights turned on. You could argue that our show helps to conserve energy 🙂
Q: Scientific project? You’ve got to be kidding – you’re playing like little kids!
A: The theme of the project may seem trivial. However working on it means tackling a great deal of technical, logistic, human resources etc. difficulties. The very same problems you encounter while working on “serious” projects.